Všeobecné obchodní podmínky

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2017

 

Všeobecné obchodní podmínky

Použité pojmy uváděné ve smlouvě s velkým počátečním písmenem

 • Server = internetový portál REALLYST, dostupný na internetových adresách https://www.reallyst.com (.cz, .ru), prostřednictvím kterého poskytuje Provozovatel své Služby Uživatelům, (dále jen „Služby“);
 • Provozovatel = majitel portálu REALLYST a domén reallyst.cz, reallyst.com, reallyst.ru;
 • Podmínky = podmínky závazkového vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem obsažené v tomto dokumentu;
 • Data = jakýkoliv datový vstup, informace a/nebo sdělení, které Uživatel na Serveru učinil a zveřejnil;
 • Uživatelský účet = účet s Osobními údaji Uživatele zřízený při Registraci, který je přístupný po zadání uživatelského jména a hesla (Přihlašovacích údajů);
 • Registrace = založení a vedení Uživatelského účtu;
 • Uživatel = registrovaná fyzická osoba (přímý majitel nemovitosti), která přistoupila k Podmínkám a je vlastníkem Uživatelského účtu;
 • Zprostředkovatel = registrovaná právnická osoba (realitní makléř, podnikatel s OSVČ), která přistoupila k Podmínkám a je vlastníkem Uživatelského účtu;
 • Firma = realitní kancelář, podnikatel s OSVČ a další daňové subjekty;
 • Přihlašovací údaje = e-mail a heslo, které slouží pro identifikaci k Uživatelskému účtu;
 • Osobní (Kontaktní) údaje = titul, jméno, příjmení, e-mail, adresa pro doručování, mobilní a telefonní číslo, název a IČO daňového subjektu, osobní fotografie, logo společnosti, webové stránka, skype, linky do profilů na sociální sítě atd.;
 • Propojené servery = webovými servery, které nejsou kontrolovány Provozovatelem a jsou propojeny se Serverem v rámci Služeb usnadňujících přístup na další servery;
 • Balíček = souhrn konkrétních Služeb za sjednanou cenu dle ceníku Sužeb inzerce;
 • Cena = cena Služeb stanovena ceníky Provozovatele v platné výši, včetně DPH;
 • Služby = kompletní servis placených a besplatných služeb;
 • Smlouva = dohoda o Službách spočívajících ve zveřejnění Dat na Serveru a poskytnutí souvisejících Služeb;
 • Příspěvky = elektronická, poštovní či jiným zpúsobem komunikace, spojená s využíváním Služeb Serveru.

I. Úvodní ustanovení 

 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky v souladu s poskytovanými Službami, pravidly inzerce a zásadami ochrany osobních údajů, (dále jen „Podmínky“) jsou vyhotoveny v souladu s ustanovením § 1751, odst. 1, Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ostatními obecně platnými právními předpisy upravují a zastřešují smluvní vztah a vzájemná práva a povinnosti založené mezi společností BOLANS, s.r.o., se sídlem Werichova 1145/29, Praha 5, Česká republika, IČ: 267 11 460, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 89021, vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Provozovatel“), na stráně jedné a fyzickými i právnickými osobami, (dále jen „Uživatel“), související se založením, provozováním a užíváním uživatelského účtu (dále jen „Uživatelský účet“) na serveru Provozovatele, (dále jen „Server“), na stráně druhé.
 2. Použité pojmy:
 1. Server = webový portál «REALLYST», dostupný na internetových adresách - https://www.reallyst.com (.cz, .ru), prostřednictvím kterého poskytuje Provozovatel své Služby Uživatelům, (dále jen „Služby“);
 2. Provozovatel = majitel webového portálu «REALLYST», včetně doménových jmen reallyst.cz, reallyst.com, reallyst.ru;
 3. Podmínky = podmínky závazkového vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem obsažené v tomto dokumentu;
 4. Data = jakýkoliv datový vstup, informace a/nebo sdělení, které Uživatel na Serveru učinil a zveřejnil;
 5. Uživatelský účet = účet s Osobními údaji Uživatele zřízený při Registraci, který je přístupný po zadání uživatelského jména a hesla (Přihlašovacích údajů);
 6. Registrace = založení a vedení Uživatelského účtu;
 7. Uživatel = registrovaná fyzická (přímý majitel nemovitosti / ne komerční uživatel) nebo právnická osoba (realitní makléř, podnikatel s OSVČ / komerční uživatel), která přistoupila k Podmínkám a je vlastníkem Uživatelského účtu;
 8. Zprostředkovatel = registrovaná právnická osoba (realitní makléř, podnikatel s OSVČ / komerční uživatel), která se registruje jménem Firmy, přistoupila k Podmínkám a je vlastníkem Uživatelského účtu;
 9. Firma = realitní kancelář, podnikatel s OSVČ a další daňové subjekty;
 10. Přihlašovací údaje = e-mail a heslo, které slouží pro identifikaci k Uživatelskému účtu;
 11. Osobní (Kontaktní) údaje = titul, jméno, příjmení, e-mail, adresa pro doručování, mobilní a telefonní číslo, název a IČO daňového subjektu, osobní fotografie, logo společnosti, webové stránka, skype, linky do profilů na sociální sítě atd.;
 12. Propojené servery = webovými servery, které nejsou kontrolovány Provozovatelem a jsou propojeny se Serverem v rámci Služeb usnadňujících přístup na další servery;
 13. Balíček = souhrn konkrétních Služeb za sjednanou cenu dle ceníku;
 14. Cena = cena Služeb stanovena ceníky Provozovatele v platné výši, včetně DPH;
 15. Služby = kompletní servis placených a bezplatných Služeb;
 16. Smlouva = dohoda o poskytnutí Služeb mezi Provozovatelem a Uživatelem, spočívající ve zveřejnění Dat na Serveru a poskytnutí souvisejících Služeb;
 17. Příspěvky = elektronická, poštovní či jiná komunikace, spojená s využíváním Služeb Serveru;
 1. Provozovatel Serveru je oprávněným vlastníkem a Provozovatelem webového portálu «REALLYST», včetně vlastnictví loga a ochranné známky «REALLYST», dostupných na internetových adresách - https://www.reallyst.com (.cz, .ru).
 2. Server poskytuje činnost spočívající v poskytování kompletních servisních Služeb a ve zprostředkování vztahu nabídky a poptávky pomocí inzerce v oblasti  nemovitosti prostřednictvím celosvětové počítačové sítě Internet.

 

II. Podmínky užívání Serveru

 1. Provozovatel v rámci provozu Serveru poskytuje kompletní Služby, které umožňují vkládat textové, grafické, obrazové, video a zvukové zdroje, odkazy, osobní a kontaktní údaje (dále jen „Data“) na Server a také poskytuje Služby v souladu s jejich specifikací a ceníky. Služby Serveru umožňují tato Data zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo s nimi jinak dále nakládat.
 2. Při používání jednotlivých Služeb a produktů může Server využívat nabízených služeb propojených serverů, (dále jen „Propojené servery“).
 3. Uživatelem Služeb Serveru je každá osoba, která Server používá, nebo každá osoba, která v souladu s těmito Podmínkami na Serveru zaregistruje a/nebo již zaregistrovala Uživatelský účet v rámci využívání některé konkrétní Služby Serveru.
 4. Podmínkou k Registraci a přihlášení k Uživatelskému účtu je souhlas Uživatele s Podmínkami. Uživatel, který před zveřejněním těchto Podmínek přistoupil k předchozím platným Podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené Podmínky přihlašuje, potvrdí přijetí anebo odmítnutí těchto Podmínek v okénku při prvním přihlášení k Uživatelskému účtu po nabytí účinnosti těchto Podmínek; přijetí (nikoliv však odmítnutí) nového znění Podmínek má pouze informační povahu, neboť účinnost těchto Podmínek nastává v souladu s ustanovením odst. 5 tohoto článku.
 5. Provozovatel s ohledem na:
  1. vyvíjející se právní úpravu (zejména krátkou dobu od přijetí nového občanského zákoníku) předpokládá vývoj svých práv a povinností jako Provozovatele Serveru;
  2. skutečnost, že uzavírá v běžném obchodním styku Smlouvy s větším počtem Uživatelů, kteréžto Smlouvy jej zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto Podmínky.Provozovatel může být nucen změnit tyto Podmínek ve smyslu § 1752, odst. 1 občanského zákoníku. 
 6. Provozovatel si tedy vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto Podmínky a obsah ceníku za Služby v celém jejich rozsahu i bez předchozího souhlasu Uživatele, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránkách Serveru: Všeobecné obchodní podmínky, Ceník pro fyzícké osoby, Ceník pro pravnícké osoby a Služby. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Podmínek v účinnost, pokud není v Podmínkách stanoveno datum pozdější. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně Podmínek, bude na Serveru zveřejněno nejméně po dobu čtrnácti kalendářních dní ode dne, kdy nové znění Podmínek vstoupí v účinnost.
 7. V případě ohlášení změny Podmínek je Uživatel oprávněn změny odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 30ti dnů; v takovém případě Uživatelský účet po uplynutí 30 dní bude odstraněn ze systému a Uživateli náleží nárok na vrácení nevyčerpané části ceny Služby. Provozovatel následně na nevyčerpanou část ceny Služby ke dni doručení písemné výpovědi a skončení výpovědní lhůty,  vystaví opravný daňový doklad, který bude ze strany Provozovatele do 14 dnů od vystavení proplacen.
 8. Součástí Podmínek jsou ceníky (Balíčky) a Služby Provozovatele a jejích technické specifikace, dostupné na výše uvedených stránkách, pokud z objednávky nebo dohody stran nevyplývá jinak.
 9. Přistoupení k Podmínkám Uživatel akceptuje veškeré jejich ustanovení.

 

III. Registrace a Uživatelský účet

 1. Registrací vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to na dobu neurčitou, pokud není stanoveno jinak.
 2. Předmětem Registrace je založení Uživatelského účtu za účelem objednávání inzerce a Služeb poskytovaných Serverem.
 3. Osobní údaje a kontaktní údaje poskytované Uživatelem při Registraci budou zveřejněny na Serveru jen se souhlasem Uživatele.
 4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen Přihlašovacími údaji, jimiž jsou uživatelské jméno (e-mailová adresa) a heslo.
 5. Uživatel a Provozovatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně Přihlašovacích údajů před třetí stranou.
 6. Uživatel prohlašuje, že veškeré jeho Přihlašovací údaje a Osobní údaje, uvedené během Registrace jsou úplné, skutečné, pravdivé, správné, nejsou v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími zákony České republiky a právních aktů EU o ochraně osobních údajů (zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a nejsou v rozporu s dobrými mravy, neohrožují veřejný pořádek a jsou nutné pro zařazení do databáze. Tímto se rozumí správné a úplné uvedení všech náležitostí při Registraci Uživatele.
 7. V případě, že dojde ke změně kontaktních a Osobních údajů, je Uživatel povinen je neprodleně aktualizovat.
 8. Uživatel vyslovuje souhlas se zasíláním SMS, MMS nebo e-mailů do schránky, jimiž uživatel dostává požadované informace v souvislosti s využíváním Služeb Serveru. Původcem těchto zpráv a e-mailů je Provozovatel Serveru, zprávy mohou mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany Provozovatele. Přijetím těchto Podmínek uděluje Uživatel současně také souhlas s tímto šířením obchodních a informačních sdělení dle § 7, Zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Nesouhlas se zasíláním reklamních a informačních e-mailů může Uživatel oznámit Provozovateli prostřednictvím Služby - Požadavek, která se umístí na stránce Kontakty anebo v každé reklamní kampaně, zaslané na e-mail Uživatele.
 9. Uživatel má povinnost provozovat svůj Uživatelský účet osobně a není oprávněn zpřístupnit své Přihlašovací údaje třetím osobám. V případě, že Uživatel umožní třetí straně takový přístup, a to i z nedbalosti, nese odpovědnost za případné zneužití Uživatelského účtu nebo za zneužití svých Přihlašovacích údajů tak, jako kdyby se jednalo o jeho vlastní jednání, a rovněž Uživatel nese veškeré riziko ohledně smluvních sankcí uplatňovaných ze strany Provozovatele.
 10. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na případně nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele.
 11. Server na základě Podmínek umožňuje Registraci pro fyzické a právnické osoby.
 12. Postup Registrace pro fyzickou osobu - přímého majitele / nekomerčních Uživatelů Serveru:
  1. Uživatel během Registrace poskytne Provozovateli Přihlašovací údaje (e-mailovou adresu a heslo), dále prohlásí v jakém postavení (spotřebitel nebo podnikatel) se registruje a souhlasí s Podmínkami a se zpracováním Osobních údajů dle Čl. XVII těchto Podmínek;
  2. Provozovatel zašle na e-mail Uživateli po uložení Osobních údajů vygenerovaný hyperlink s požadavkem o potvrzení procesu Registrace;
  3. Po přijetí linku o potvrzení Registrace bude proces Registrace považován za ukončený po doplnění zbývajících povinných položek v Uživatelském účtu, zejména jméno, příjmení, adresa pro doručování a mobilní telefonní číslo;
 13. Postup Registrace pro právnickou osobu, OSVČ a další daňové subjekty / komerčních Uživatelů probíhá ve dvou fázích (dále jen „Firma“):
  1. Firma se ověřuje prostřednictvím Registrace ověřeného zastupce, realitního zprostředkovatele / realitního makléře (dále jen „Zprostředkovatel“), který se registruje jménem Firmy;
  2. Zprostředkovatel během Registrace poskytne Provozovateli nezbytné údaje pro Registraci, zejména název Firmy, jméno, příjmení, mobilní číslo, Přihlašovací údaje (e-mail a heslo), dále prohlásí v jakém postavení (spotřebitel nebo podnikatel) se registruje a zda souhlasí s Podmínkami a se zpracováním Osobních údajů dle Čl. XVII těchto Podmínek;
  3. Po uložení Osobních údajů zašle Provozovatel na e-mail Zprostředkovateli vygenerovaný hyperlink s požadavkem o potvrzení procesu Registrace. Po přijetí linku je Zprostředkovatel přesměrován na stránku s formulářem pro ověření Firmy.
  4. Pro řádnou identifikaci Firmy je nezbytné vyplnit povinné položky: IČO, e-mail Firmy, telefonní číslo a/nebo webovou stránku Firmy;
  5. Po uložení údajů zašle Provozovatel na e-mail Firmy oznámení s požadavkem o potvrzení procesu Registrace a ověření jejího zástupce - Zprostředkovatele, který se registruje jménem dané Firmy;
  6. Po úspěšném potvrzení totožnosti Zprostředkovatele proces Registrace pokračuje do fáze ověření Firmy. Postup ověření Firmy probíhá metodou ověření IČO anebo e-mailové adresy způsobem vyhledávání v síti internet;
  7. Jakmile Provozovatel úspěšně ověří Firmu a schválí registrace Zprostředkovatele bude proces Registrace považován za ukončený až po doplnění zbývajících povinných položek v Uživatelském účtu Zprostředkovatele, zejména pracovní pozice, doručovací adresy, fotografie, loga (v případě existujícího) a dodatečné informace jako slogany, stručný popis, poskytovaný servis a činnost realitních Služeb.
 14. Po ukončení procesu Registrace Provozovatel zašle Zprostředkovateli a Firmě potvrzení (odmítnutí) o úspěšném (marném) ukončení Registrace na e-mailové adresy, uvedené při Registraci.
 15. Registrovaný účet Zprostředkovatele se aktivuje pouze po schválení Provozovatelem.
 16. Zprostředkovatele, kteří během Registraci uvedou neexistující e-mail, nebudou moci přijmout vygenerovaný hyperlink v e-mailové adrese použité při Registraci a tímto nebudou schopni dokončit proces Registrace. Falešný účet založený na neexistujícím e-mailu bude odstraněn Provozovatelem automaticky bez předchozího upozornění.
 17. Proces Registraci je časově omezen do 30 dní, pokud nebude ukončená nebo pokud během Registrace Provozovatel neobdrží ve stanovené lhůtě potřebné dodatečné informace pro dokončení procesu Registrace.

 

IV. Uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb

 1. Založením Uživatelského účtu, objednáním Balíčku (dále jen «Balíček), úhradou Služby a potvrzením objednávky Provozovatelem, dochází k uzavření Smlouvy o poskytnutí Služeb (dále jen „Smlouva“) mezi Provozovatelem a Uživatelem Služeb spočívajících ve zveřejnění Dat na Serveru v rámcí zvoleného Balíčku a také čerpaní objednávky na případné související Služby. Obsah Balíčků inzerce a ceny Služeb jsou uvedeny na Serveru ve složce „Ceník“.
 2. Smlouva a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu Serveru a informace o jejím obsahu, odebíraných Službách i úhradě za tyto Služby budou dostupné Uživateli v elektronické podobě na jeho Uživatelském účtu.
 3. Ve smyslu § 16, odst. 1, Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele je Provozovatel povinen na žádost Uživatele v postavení spotřebitele vydat takovému Uživateli doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby, o jakou službu se jedná a za jakou cenu byla služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji Provozovatele obsahujícími obchodní firmu Provozovatele, jeho identifikační číslo a sídlo; Provozovatel splní tuto svoji povinnost zasláním potvrzení o úspěšném ukončení Registrace na e-mailové adresy, uvedené při Registraci.
 4. Je-li Uživatel spotřebitelem, pak je oprávněn odstoupit od Smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku, jak je blíže upraveno v Čl. V. těchto Podmínek; Uživatel, který není v postavení spotřebitele, takové právo nemá; Uživatel v postavení spotřebitele výslovně souhlasí s plněním Smlouvy před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku.
 5. Uzavřením Smlouvy potvrzuje Uživatel, vystupující jako spotřebitel, že se před uzavřením takové smlouvy s těmito Podmínkami Smlouvy v úplném rozsahu seznámil a s jejich zněním souhlasí.

 

V. Odstoupení od Smlouvy

 1. Každá ze stran je oprávněna ukončit Smlouvu výpovědí doručenou druhé straně. Uživatel je oprávněn zrušit svůj Uživatelský účet jeho smazáním pomocí zvolené funkce «Odstoupení od smlouvy» na stránkách Serveru «Kontakty» a dále pomocí funkce «Zrušení uživatelského účtu» na stránkách Serveru «Můj uživatelský účet», a v důsledku tak vypovědět tyto Podmínky. Následně mu je automaticky zaslána emailová zpráva s oznámením, že tento Uživatelský účet bude definitivně vymazán. Výpověď Smlouvy nabývá účinnosti doručením výše uvedeného oznámení na e-mailovou adresu, kterou Uživatel uvedl při registraci. Inzerce, která je šířena v okamžiku ukončení Smlouvy, bude ukončena v termínech určených Provozovatelem; v případě výpovědi Smlouvy dané Uživatelem v postavení spotřebitele, bude poskytování Služeb dle Smlouvy ukončeno v nejbližším možném termínu (aktualizace dat na Serveru probíhá denně); v případě výpovědi Smlouvy dané Provozovatelem nebo výpovědi dané Uživatelem v postavení podnikatele (tzv. komerčního Uživatele), bude poskytování Služeb dle Smlouvy ukončeno poslední den příslušného kalendářního měsíce; Provozovatel není oprávněn zrušit Uživatelský účet před odebráním předplacené části Služeb Uživatelem, ledaže jsou naplněny podmínky pro deaktivaci Uživatelského účtu podle článku X, odst. 13 a jiné porušení těchto Podmínek ze strany Uživatele; v případě závadného obsahu inzerátu, (po jednorázovém upozornění Uživatele na závadný obsah), Provozovatel zajistí okamžité ukončení zveřejnění závadné inzerce.
 2. Uživatel v postavení spotřebitele má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní; lhůta pro odstoupení od Smlouvy ze strany Uživatele v postavení spotřebitele počíná běžet den následující po uzavření Smlouvy. Pro řádné uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku je Uživatel povinen informovat Provozovatele formou prohlášení o odstoupení od Smlouvy; tento vzor prohlášení o odstoupení od Smlouvy je umístěn na webových stránkách Serveru - Kontakty, prostřednictvím Služby - Odstoupení od Smlouvy.

 3. Uživatel v postavení spotřebitele výslovně požaduje, aby Provozovatel s poskytováním Služeb dle Smlouvy započal již během lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku. Vzhledem k této skutečnosti Uživatel v postavení spotřebitele v případě, že dojde k částečnému splnění účelu Smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, má nárok na vrácení předem zaplacených peněžní prostředků za Služby, současně je však Uživatel povinen uhradit Provozovateli náklady vynaložené na plnění dle Smlouvy, která mu již byla poskytnuta (tj. služby, které již byly spuštěny) dle § 1831, odst. 2 občanského zákoníku, a dále poměrnou část ceny smlouvy v případě odstoupení od Smlouvy, u které již bylo započato s plněním Služeb ze strany Provozovatele dle § 1834 ve spojení s ustanovením § 1818, odst. 1, písm. h) občanského zákoníku; náklady a část ceny za Služby se určuje jako součin počtu každého započatého dne a denní sazby ve výši, jak uvedena pro tyto případy a pro konkrétní balíček na Serveru při poklepu na název konkrétního Balíčku: pro Uživatele - fyzickou osobu a pro Uživatele - právnickou osobu.

 4. Uživatel v postavení spotřebitele však dle § 1837, písm. a) občanského zákoníku není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že poskytování Služeb bylo ze strany Provozovatele splněno ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku; za splnění Služby se má úspěšné zprostředkování závazkového vztahu k nemovitosti, které bylo inzerováno na Serveru prostřednictvím Uživatelského účtu, anebo uplynutí doby sjednané pro poskytování Služby (šíření Dat prostřednictvím Serveru).
 5. Odstoupí-li Uživatel v postavení spotřebitele od Smlouvy, vrátí mu Provozovatel nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to odesláním zpět na bankovní účet, ze kterého Provozovatel tyto peněžní prostředky obdržel; Provozovatel je oprávněn započíst svoji pohledávku vůči Uživateli na úhradu nákladů vynaložených na plnění Smlouvy proti pohledávce Uživatele vůči Provozovateli na vrácení předem zaplacených peněžních prostředků za Služby; Uživatel přijetím těchto Podmínek výslovně prohlašuje, že s tímto způsobem vrácení peněz souhlasí a že mu tím nevzniknou žádné další náklady.

 

VI. Podmínky inzerce

 1. Inzerce je určena ke zveřejnění na Serveru nabídky nebo poptávky koupě, prodeje, pronájmu nebo dražby nemovitosti Uživatelů, která je součástí objednávky.
 2. Právo inzerce na Serveru má každý Uživatel, kterému svědčí právo nabízet inzerované nemovitosti a dodrží ustanovení a pravidla těchto Podmínek.
 3. Uživatel je odpovědný za obsah Dat na Serveru a zavazuje se, že Data ani podklady k inzerci předané Provozovateli nebudou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže a že šířením takové inzerce nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích strán a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a že všechny finanční nároky vyplývající z autorských děl, popřípadě podobizen fyzických osob užitých v inzerci byly ke dni objednání inzerce Uživatelem splněny.
 4. Uživatel prohlašuje, že Data k inzerci byla pořízeny se souhlasem zobrazených osob a tyto osoby souhlasí se zveřejněním Dat za účelem inzerce. Uživatel se zavazuje nahradit Provozovateli újmu nebo škodu vzniklou Provozovateli v důsledku zveřejnění inzerce, a to včetně nákladů na vedení soudního řízení a náklady právního zastoupení Provozovatele a osob s Provozovatelem spolupracujících či s Provozovatelem propojených.
 5. Provozovatel odpovídá za obsah vkládaný na Server Uživatelem v souladu s ustanovením § 5, Zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti, a Zákona § 121/2000 Sb., autorského zákona, tj. Provozovatel jako poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých Uživatelem (tzv. hosting), odpovídá za obsah informací uložených na žádost Uživatele, jen:
  1. mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo
  2. dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací. 
 6. Uživatel tímto výslovně prohlašuje, že Provozovatel neodpovídá za právní soulad mezi Uživatelem a vůlí přímého majitele inzerované nemovitosti ani za obsah a hodnověrnost Dat vložených na Server, neboť vkládání Dat je v plné odpovědnosti Uživatele.
 7. Ve smyslu ustanovení § 6, Zákona č. 480/2004 Sb. Provozovatel není povinen dohlížet na obsah jí přenášených nebo ukládaných informací, ani není povinen aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace. 
 8. Uživatel tímto výslovně prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objektivní odpovědnost Provozovatele za vložený obsah Dat dle autorského zákona je omezena právě shora citovaným zákonem č. 480/2004 Sb. 
 9. Provozovatel odpovídá za obsah uložených informací pouze v tom případě, že vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na činnost Uživatele; Provozovatel tímto prohlašuje, že ke dni účinnosti těchto Podmínek neposkytuje služby Serveru pro žádného Uživatele, na kterého by přímo či nepřímo vykonával rozhodujícím vlivem.
 10. Uživatel je oprávněn vkládat omezený a neomezený počet inzerátů s omezenou a neomezenou dobou platností v rámci zvolených Balíčků, které jsou vytvořeny dle aktuální nabídky pro fyzické (přímé majitele nemovitosti) a právnické osoby (realitní zprostředkovatele, OSVČ, nebo jiné daňové subjekty).
 11. Inzeráty, které byly uloženy do konceptu, ale nebyly dokončeny do 10 dní, budou smazány ze systému.
 12. Každý registrovaný Uživatel může využít možností dalších placených Služeb:
  1. VIP umístění - reklamní zobrazení inzerátu na úvodní stránce.
  2. TOPování - posunutí inzerátu na přední pozice ve výsledcích hledání. Termíny a časy topování lze libovolně upravovat ve svém Uživatelském účtu v záložce „Moje inzeráty“; Uživatel bere na vědomí, že jeho TOPovaná pozice se může dále měnit v návaznosti na předplacené topování Uživatelů, kteří si tuto Službu předplatili po něm.
  3. FIX umístění - zafixování vyhledávání na prvních pozicích ve výsledcích hledání po určitý čas a v určité době. Termíny a časy fixování lze libovolně upravovat ve svém Uživatelském účtu v záložce „Moje inzeráty“; počet možnosti fixování ve stejnou dobu je omezen.
  4. Zvýraznění - barevné odlišení od běžných inzerátů pro větší pozornost.
 1. Pro Data, která se na Server vkládají, platí pokyny a omezení (zejména technické specifikace), které jsou zveřejněny přímo na stránkách Serveru, prostřednictvím nichž uživatel Data vkládá. Uživatel je povinen tyto pokyny respektovat.
 2. Vložené Osobní údaje Uživatele - titul, jméno, příjmení, název daňového subjektu, logo společnosti, osobní fotografie, korespondenční adresa, mobilní a telefonní čísla, webová stránka, e-mail, skype, linky do profilů na sociálních sítích atd. se musí vztahovat ke konkrétnímu registrovanému Uživateli a rovněž se Uživatel zavazuje aktualizovat svá vložená Data v případě, že dojde ke změně jejich stavu a/nebo údajů v nich uvedených.
 3. Zveřejněné informace mají byt předmětná a aktuální a musí se vztahovat ke konkrétní prezentované nemovitosti.
 4. Využití Služeb Serveru spůsobem přenesení z/na jiné zdroje je Uživateli povoleno pouze v případě, že tato Služba:
  1. nekopíruje nebo neposkytuje celý obsah Dat z/na Server(u) a nabízí pouze jeho krátké shrnutí;
  2. označí Server, autora, novináře, fotografa, majitele, kterému svědčí právo nabízet inzerci nebo jednotlivý článek, jako originální zdroj Serveru, včetně data, kdy byl obsah na stránce předlohou;
  3. poskytne originální a funkční hyperlinkový odkaz Serveru z/na zdroj(e) vložených Dat (inzerát nebo jednotlivý článek);
  4. hyperlinkový odkaz přidaný z/na Server(u) musí být směrován na původní stránku výše zmíněné stránky.
 5. Uživatel na vlastní nebezpečí odpovídá za obsah, škody nebo ztráty Dat, kterýžto obsah byl pořízen z jiných zdrojů, např. za škody obsahující hyperlinkový odkaz bez přesměrovaní na původní domovskou stránku, a pokud tím bude způsobena škoda Serveru, Provozovatel má nárok vůči Uživateli na náhradu škody.
 6. Citace může být použitá pouze v případě, pokud je tato citace umístěna v uvozovkách, autor je s tím obeznámen, taktéž funkční hypertextový odkaz je umístěn jako poznámka k citaci a také se nepoužívají cizí obchodní značky, loga a další označení, porušující autorské právo Provozovatele a třetí strany.
 7. Vložená Data na Serveru se aktivují po nezbytné editaci a úpravě Provozovatelem v nejbližším možném času dle možností Provozovatele.

 

VII. Cena inzerce a dalších Služeb (cena za Služby)

 1. Cena Služeb je stanovena ceníky Provozovatele v platné výši (dále jen „Cena“), včetně daně z přidané hodnoty, zveřejněnými na webovém portálu REALLYST pro fyzické a právnické osoby.
 2. Cena Služeb je stanovena odlišně podle kategorie pro fyzické osoby (soukromé) a právnické osoby (komerční).
 3. Provozovatel může odmítnout Službu, pokud Služba nesplňuje účel k soukromému či komerčnímu využití. 
 4. Pokud Smlouva nestanoví jinak, je Cena Služby splatná do 14 dní ode dne vystavení Provozovatelem daňového dokladu (tzv. výzva k uhradě) a jeho doručení Uživateli; Cena Služeb se má za uhrazenou okamžikem připsání ceny Služeb na účet Provozovatele před zahájením šíření inzerce a nebo poskytnutí Služeb. Po připsání Ceny Služeb na účet Provozovatele, Provozovatel vystaví Uživateli do 15 dní ode dne připsání daňový doklad (tzv. fakturu).
 5. Provozovatel je oprávněn odmítnout realizaci Služeb nebo dalších dílčích objednávek, odmítnout šíření inzerce nebo poskytnutí Služeb zahrnutých do Balíčků pozastavit do okamžiku zaplacení jejich Ceny, případně od Smlouvy odstoupit v případě, že celá Cena Služby není uhrazena včas, popřípadě vzniknou-li důvodné pochybnosti o platební schopnosti Uživatele.

 

VIII. Balíčky

 1. Balíčkem se rozumí souhrn Služeb spočívajících ve zveřejnění inzerce na Serveru a poskytnutí případných souvisejících Služeb. Obsah Služeb jednotlivých Balíčků jsou nedílnou součástí těchto Podmínek.
 2. Balíčky jsou rozděleny na Balíčky pro fyzické a právnické osoby, bezplatné a placené, od sebe se liší výčtem nabízených Služeb.
 3. Každý Balíček obsahuje název, popis, Cenu, délku platnosti, počet inzerátů, specifikace dalších Služeb v rámci jednotlivých Balíčků.
 4. Balíček Bez omezení (dále jen „Balíček BO“) je poskytován zcela zdarma a bez jakéhokoliv omezení.
  1. Zvolením Balíčku BO Uživatel souhlasí s podmínkou o uzavření výhradní zprostředkovatelské smlouvy inzerované nemovitosti s Provozovatelem, který bude obchod výhradně zprostředkovávat v roli realitního makléře. Uživatel bere na vědomí, že zvolením Balíčku BO budou Kontaktní údaje prezentované nemovitosti Uživatele nahrazeny Kontaktními údaji Provozovatele;
  2. Balíček BO lze aktivovat jak při Registraci Uživatelského účtu, tak i během využívaní Služeb placeného Balíčku, nejpozději vždy po ukončení platnosti posledního inzerátu platného Balíčku;
  3. Aktivace Balíčku BO probíhá (!) přijetím odkazu, který bude zaslaný na e-mail Uživatele, a (!!) a podepsáním zprostředkovatelské smlouvy, která bude se nacházet v přiloženém souboru v tomtéž e-mailu. Smlouva o zprostředkovaní slouží k určení dalších podmínek obchodu mezi Uživatelem a Provozovatelem v rámci Balíčku BO;
  4. Při aktivaci Balíčku BO Uživatel podepíše a do 5 kalendářních dní odešle zpět Provozovateli podepsanou zprostředkovatelskou smlouvu, a to na e-mail Provozovatele (info@reallyst.com) podepsané a naskenované elektronické znění zprostředkovatelské smlouvy;
  5. V případě nepřijetí odkazu (odmítnutí aktivace Balíčku BO) se odkaz do 5 kalendářních dnů stává nicotným, tzn. k ničemu strány nezavazuje;
  6. Balíček BO může být kdykoliv zrušen zvolením funkce „Deaktivace Balíčku“, při tom se automaticky vypovídá smlouva o zprostředkovaní a výpověď tak bude automaticky zaslaná na e-mail Uživatele.
 5. Po vypršení platnosti Balíčku se deaktivuje vložená inzerce v rámcích zvoleného Balíčku.
 6. Uživatel může změnit druh Balíčku pouze po skončení délky platnosti stávajícího Balíčku nejpozději vždy po ukončení platnosti posledního inzerátu stávajícího Balíčku.

 

IX. Platební podmínky

 1. Objednávka se provádí prostřednictvím vložených inzerátů v rámcích stanoveného Balíčku nebo způsobem výběru dalších služeb podle jejich ceníku a zaplacením objednávky.
 2. Přijetí objednávky Provozovatel potvrdí Uživateli na adresu elektronické pošty uvedenou při Registraci. Potvrzení objednávky Provozovatelem se považuje za akceptaci nabídky ve smyslu občanského zákoníku; tím však není omezeno právo Provozovatele odepřít poskytování Služeb dle Smlouvy až do okamžiku zaplacení Ceny Služby dle Čl. VII, odst. 5 těchto Podmínek.
 3. Právo Uživatele na započetí poskytování Služeb dle Smlouvy dochází po úspěšném provedení platební transakce a anebo připsaní finančních prostředků za vybraný Balíček nobo Službu na účet Provozovatele v plné výši, a to jedním ze zvolených způsobu:
  1. platební kartou prostřednictvím internetové platební brány;
  2. příkazem k úhradě prostřednictvím internetového bankovnictví;
  3. poštovní složenkou;
  4. skrze Pay Pal.
 4. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
 5. Po potvrzení objednávky bude přidělen variabilní a specifický symbol platby, které je Uživatel při úhradě ceny Služeb povinen uvést.
 6. Závazek Uživatele uhradit cenu Balíčku a nebo Služby je splněn okamžikem připsání Ceny na účet Provozovatele, uvedený ve Čl. XVII těchto Podmínek.
 7. Případně Provozovatelem poskytnuté slevy z Ceny Balíčků a Služeb nelze vzájemně kombinovat.
 8. Provozovatel se zavazuje vystavit Uživateli daňový doklad (tzv. fakturu), a to vždy nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí platby na účet Provozovatele; tím není dotčeno právo Provozovatele vystavit fakturu i dříve, dle podmínek v Čl. VII, odst. 4 těchto Podmínek.
 9. Jestliže Uživatel udělí souhlas s elektronickou fakturací, jsou daňové doklady zasílány na kontaktní údaje uvedené při Registraci.

 

X. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel je oprávněn využívat Služeb Serveru v rámci těchto Podmínek, zákonů České republiky a právních aktů EU.
 2. Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet osobně nebo prostřednictvím třetí strany jakýmkoliv způsobem poškodit zdrojove Serveru, znemožnit, přetížit, zneužit nebo zhoršit funkci serverů Provozovatele a jeho partnery nebo rušit používání těchto serverů nebo protizákonně se pokoušet o neoprávněný přístup a manipulaci dat, nebude získávat ani se pokoušet získat jakékoli Data, techníikou dokumentaci a počítačové zdroje Serveru Provozovatele, které nejsou veřejně zpřístupněny nebo nebyly poskytnuty Provozovatelem.
 3. Veškerá Data vložená Uživatelem na Server se řídí formou interního sdělení realizovaného na vlastní náklady Uživatele a jsou v souladu s pokyny Provozovatele prostřednictvím administrativního rozhraní.
 4. V případech výslovně uvedených níže Uživatel nesmí činit následující činnosti bez písemného souhlasu Provozovatele, autora zdrojů nebo majitele nemovitosti, ani využívat či se pokoušet pomocí jakékoliv technologie a aplikace k těmto činnostem dospět:
  1. upravovat, kopírovat, stahovat, distribuovat, předávat, veřejně provádět, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli Dat vložené na Server a vytvářet z nich odvozená díla;
  2. sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k autorským Příspěvkům (jak definovány níže) nebo zprostředkovávat produkty, Služby, software, aplikace, databáze, textové a grafické informace, soubory a jiná Data Serveru,
  3. ani z nich nesmí vytvářet odvozená díla, jestliže reprodukce Dat obsahuje autorské právo, anebo jestliže je takové výsledné odvozené dílo určené ke komerčním účelům;
 1. Pokud Uživatel předá Provozovateli (elektronicky, poštou či jiným způsobem) své názory nebo připomínky (dále jen „Příspěvky“), spojené s využíváním Služeb Serveru, poskytuje tím Uživatel současně Provozovateli následující práva k těmto výsledkům činnosti Uživatele, a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Na základě předání těchto Příspěvků nevzniká Provozovateli povinnost tyto Příspěvky jakkoli užívat a je oprávněn tyto Příspěvky kdykoliv na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek. Za poskytnutí oprávnění Provozovateli k Příspěvkům nenáleží Uživateli úplata.
 2. Uživatel výslovně souhlasí, že Služby Serveru mohou zahrnovat odkazy na servery třetích stran a mohou být propojené hyperlinkovými odkazy s webovými servery, které nejsou kontrolovány Provozovatelem; Provozovatel tedy není odpovědný za obsah žádného Propojeného serveru, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Propojených serverů, ani za žádné změny či aktualizace Propojených serverů. Provozovatel současně prohlašuje, že se jedná výhradně o odkazy na další webové servery a že Provozovatel nezajišťuje přenos informací poskytnutých Uživatelem prostřednictvím sítí elektronických komunikací ani zprostředkování přístupu k sítím elektronických komunikací za účelem přenosu informací Uživatele (tzv. mere conduit), a Provozovatel tudíž neodpovídá za obsah přenášených informací ve smyslu § 3, Zákona č. 480/2004 Sb., neboť Provozovatel v daném případě nevystupuje jako tzv. access provider, tento přenos informací neiniciuje, nezvolí Uživatele přenášené informace ani nemění obsah Dat určených k případnému přenášení.
 3. Uživatel nesmí v rámci ukládání Dat na Serveru vkládat hyperlinkové odkazy zejména na jiné podobné servery se stejným nebo obdobným tematickým obsahem, jako je Server, nebo na servery prezentující obsah, který je v rozporu s právním řádem České republiky a právních aktů EU, který je v rozporu s dobrými mravy nebo který ohrožuje veřejný pořádek, nebo na servery, které svým obsahem odporují oprávněným zájmům Provozovatele.
 4. Uživatel na vlastní nebezpečí odpovídá za výsledky, které mohou být způsobené používáním webcastingu (přenos textového, grafického, audio a video kontentů přes webové internet vysílání) a za jakoukoli formu přenosu kontentů, přijatého od jakéhokoli Propojeného serveru a také za výsledky spojené s používáním těchto serverů, které jsou ve sféře působení podmínek a ochrany osobních údajů těch to Propojených serverů. Zahrnutí výše uvedených hyperlinkových odkazů na další servery jiných provozovatelů neznamená, že by Provozovatel schvaloval smluvní podmínky těchto serverů nebo byl by (je) v jakékoli spolupráci s těmito provozovateli, obsahující odkazy na příslušné servery. Uživatel prohlašuje, že se včasně seznámi s podmínkami Propojených serverů, za kterých je možné tyto servery používat a je odpovědný za dodržování těchto podmínek.
 5. Uživateli není oprávněn zasílat jiným Uživatelům (návštěvníkům) Serveru zprávy obsahující povahu nevyžádaných reklamních sdělení, obchodních sdělení, nabídky a/nebo své služby, které mohou představovat přímou konkurenci ke službám Provozovatele poskytovaným prostřednictvím Serveru.
 6. Uživatel bere na vědomí, že veškerá Data přidaná na Server budou zveřejňovaná a přístupná všem návštěvníkům celosvětové počítačové sítě Internet.
 7. Uživatel výslovně souhlasí, že zmíněné Osobní a kontaktní údaje a Data, včetně případných právních vad mohou být Provozovatelem zveřejněné v propagačních materiálech.
 8. Uživatel se zavazuje, že nebude vznášet vůči Provozovateli jakékoli právní nároky v souvislosti s nároky třetích stran, které mohou vzniknout na základě zveřejnění Dat Uživatele, ledaže je dána odpovědnost Provozovatele dle § 5, Zákona č. 480/2004 Sb.
 9. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek a ceníku na Serveru. Bude-li Uživatel pokračovat v používání Služeb Serveru po provedení těchto změn, přestože byl na změnu Podmínek upozorněn při nejbližším přihlášení ke svému Uživatelskému účtu i po 30-denní lhůtě určené k výpovědi Smlouvy z důvodu nesouhlasu s novým zněním Podmínek, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.
 10. Uživatel má právo na reklamaci prostřednictvím Služby - Reklamace, která se umístí na stránce Kontakty, pokud došlo k deaktivaci Uživatelského účtu z důvodu nesouhlasu s novým zněním Podmínek nebo k deaktivaci Uživatelského účtu Provozovatelem z důvodu porušení Podmínek, a to ve lhůtě do 30 dnů; obsahem takové reklamace Uživatele je tvrzení nesouhlasu s novým zněním Podmínek nebo porušení Podmínek a odůvodnění tohoto tvrzení; Provozovatel současně prohlašuje, že Data deaktivovaného účtu Uživatele jsou uchovávána na Serveru po dobu 30ti dnů ode dne jeho deaktivace.

 

XI. Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel prohlašuje, že se vedení Služeb Serveru bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak, aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání Služby Serveru mohla vzniknout Uživatelům či třetím osobám.
 2. Provozovatel neodpovídá za činnost služeb serveru Uživatelů ani za způsob, jakým služby využívají. Provozovatel nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb těchto serveru Uživateli či třetími osobami.
 3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohli by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s využíváním Služeb Serveru, ledaže dle zákona č. 480/2004 Sb. a za podmínek v tomto zákoně uvedených. Provozovatel neodpovídá za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání Služeb Serveru z důvodů, které nemohl Provozovatel nijak ovlivnit ani předjímat, nebo které by Uživatelům nebo třetím osobám vznikly v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 4. Provozovatel vynakládá veškeré úsilí k zajištění původních Dat, textových a grafických informací, které Uživatel vkládá na Server, ale vyhrazuje si právo bez předchozího upozornění kdykoliv provádět drobné úpravy obsahu Dat z důvodu zlepšovaní výsledků ve vyhledávacích systémech, provádí to však v rámcích pravidel, které jsou stanovené konkrétním poskytovatelem internetového vyhledávače; Provozovatel si zakládá na slušné úrovni celého Serveru, vzhledem k tomu se drobnými úpravami ve smyslu tohoto odstavce mají na mysli opravy pravopisných chyb, vulgarismů, zjevných nesprávností (překlepů) a negativně znějících nespisovných slov.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit nebo deaktivovat Uživatelský účet, případně znemožnit přístup na Server zablokováním e-mailové nebo IP adresy nebo definitivně zrušit Registrace Uživatelům (odstoupit od Smlouvy) Uživatelům, kteří se zachovají níže uvedeným způsobem nebo opakovaně poruší pravidla a provozní Podmínky, včetně vymazání veškerých vložených Dat Uživatele bez možností náhrady, a to i v případě, že se jedná o Data vložená nebo zvýhodněná pomocí placené Služby. Uživateli v tomto případě nevzniká žádný nárok na refundaci ani jinou náhradu (např. když je z důvodu porušení Podminek zamítnuta Služba zvýhodnění nebo TOPovaní).
  1. opětovné vkládání stejného nebo podobného upraveného inzerátu;
  2. Data obsahují duplicitní soubory, včetně graficky upravených, s barevným pozadím, motivačními frází typu: „Spěchá, Nejlepší, Exkluzivní nabídka, Pozor, Akce, Výprodej a td“ a také s příliš značným množstvím opakování textových znaků a zvýraznění;
  3. inzeráty, které nejsou aktuální nebo inzeráty, které jsou podezřelé ze zakázaných činností a v rozporu s tématikou nemovitosti;
  4. Data, které nejsou kvalitní a která jsou poškozené;
  5. připojení hyperlinkových odkazů k inzerátu, které přesměrovávají na jiné inzertní nebo aukční zdroje šíření reklamy podobně zaměřených, které představují přímou konkurenci Provozovateli;
  6. používání provizních systémů, které fungují na principu tzv. referral nebo affiliate programů za každého dalšího návštěvníka, kterého přivede;
  7. vkládání Dat pomocí aplikaci vyhrazených pro vkládání reklamích sdělění;
  1. opakované porušení Podmínek ze strany Uživatele, anebo v případě, že Uživatel ve stanovené lhůtě neodstraní ani na žádost Provozovatele podstatné nedostatky a vady;
  2. vložená Data jsou v rozporu s právním řádem České republiky a právními akty EU, obecnou slušností, dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek, jsou urážlivé, vyřizují si osobní účty, propagují různé ilegální politické hnutí nebo jsou v rozporu se zásadami pro reklamu nebo jinak obscénní či nevhodné;
  3. vložená Data svým obsahem odporují oprávněným zájmům Provozovatele a jsou v rozporu s obchodními zásadami Provozovatele;
  4. obsah Dat nebo jejich šíření bude v rozporu s právními předpisy nebo právy třetích osob;
  5. Uživatel není oprávněn k nakládání s vloženými Daty, která nejsou právně pořízeny a nahrána z cizích zdrojů a/nebo postrádají souhlas majitele (oprávněného zprostředkovatele);
  6. jedná se o zneužití nebo poškození Serveru;
  7. obsahují počítačové; viry, včetně malware, spyware, včetně vyhledávacích technologií jako web-spiders a web-crawlers;
  8. vložená Data jsou neúplná, nepoužitelná, bezpředmětná, nejsou aktuální a jsou v rozporu s tématikou nemovitosti;
  9. nastávají opakované oprávněné stížnosti ze strany návštěvníku Serveru, které dokládají porušení pravidel tohoto odstavce a/nebo jiného ustanovení těchto Podmínek;
  10. uživatel neuhradí úplnou Cenu Služeb na účet Provozovatele do 5ti dnů ode dne uplynutí data splatnosti této ceny; částečná úhrada ceny Služby se nepokládá za splnění podmínky úhrady úplné ceny Služby;
  11. v rámcích Balíčku Zdarma se považuje za porušení pravidel každé z následujících jednání:
 6. Provozovatel je povinen odůvodnit Uživateli postup dle Čl. XI, odst. 5 nebo Čl. XIII odst. 5 těchto Podmínek, Provozovatel však není povinen odůvodnit své rozhodnutí o změně Podmínek či ceníku, pouze Uživateli své neprodleně oznámí takovéto své rozhodnutí.
 7. V případě, že Provozovatel odmítne objednávku dle Čl. XI, odst. 5 těchto Podmínek a objednaná Služba již byla uhrazena, je částka odpovídající Ceně nevyčerpané Službě převedena Uživateli formou kreditu (částky k čerpání) na jeho Uživatelský účet založený na Serveru; a není-li to možné, částka bude Uživatele vrácena na účet na účet, ze kterého Provozovatel obdržel příslušnou platbu. Uživatel bere na vědomí, že v případě, že Provozovatel použije postup dle Čl. XI, odst. 5 těchto Podmínek a Uživatel ani po výzvě neumožní ve stanovené lhůtě případné navrácení Ceny za nevyčerpané Služby podle předchozí věty tohoto článku, v tomto případě Cena nevyčerpané Služby v plné výši náleží Provozovateli jako náhrada za marně vynaložené náklady.
 8. Provozovatel neodpovídá za škody Uživateli, způsobené následkem technologických výpadků Serveru nebo dočasnými servisními odstávkami Serveru, které Provozovatel nemohl ovlivnit ani v přiměřené době avizovat Uživateli.
 9. Provozovatel není zodpovědný:
  1. za obsah vložená a nahraná Data Uživatelem;
  2. za zveřejněný obsah externí komunikace mezi jednotlivými Uživateli (návštěvníky);
  3. za jakékoliv vzniklé právní nároky mezi Uživatelem a třetí stranou;
  4. za právní vady Osobních údajů, kontaktů a Dat, zveřejněných Uživatelem;
  5. za obsah jakékoliv Propojených serveru, ani za obsah propojení obsaženého na stránkách Propojených serverů, ani za žádné změny či aktualizace Propojených serverů;
  6. za škody způsobené ztrátou při přenosu jakékoliv obsahu na Server nebo ze Serveru;
  7. za škody způsobené ztrátou jakéhokoliv obsahu vložených Uživatelem na Server z důsledku neoprávněného hackerského zásahu na Server, neoprávněný přístup k datům Provozovatele či jiný neoprávněný zásah do počítačových systémů Provozovatele.
 10. V případě, že Uživatel na stránkách Serveru nalezne a oznámí chybu Provozovateli, je Provozovatel povinen tuto chybu neprodleně odstranit a případně informovat Uživatele o jejím odstranění.
 11. Uživatel výslovně souhlasí, že Provozovatel je oprávněn sledovat a zveřejňovat obsah kontaktních údajů použitých ve Službách Serveru jednotlivých Uživatelů pro statistické účely a take souhlasí, že Provozovatel je oprávněn o statistických údajích jednotlivých Uživatelů informovat Propojené servery. Tyto statistiky nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být Uživatel identifikován anebo kontaktován bez jeho předchozího požadavku.

 

XII. Licence

 1. Uživatel prohlašuje, že při zveřejnění Dat na Serveru, stvrzuje a uděluje své nevýhradní vlastnické právo nebo svého odpovědního zástupce k šíření těchto Dat.
 2. Uživatel, který zveřejňuje na Serveru vložená Data, uděluje Provozovateli oprávnění (licenci) k výkonu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném pro plnění vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem a také v rozsahu pro propagační účely Provozovatele; tato licence je poskytnuta bezúplatně.
 3. V případě, že Provozovatel bude muset zaplatit třetí osobě peněžité plnění z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetí osoby k zveřejněným Uživatelem Datům, nebo Provozovateli vznikne jiná majetková škoda v důsledku porušení práv třetí osoby k zveřejněným Uživatelem Datům, zavazuje se Uživatel Provozovateli uhradit veškerá peněžitá plnění a náklady vynaložené z důvodů uvedených v tomto odstavci.

 

XIII. Zrušení Registrace

 1. Uživatel je oprávněn zrušit svůj Uživatelský účet jeho smazáním pomocí zvolené funkce «Zrušit účet», a v důsledku tak vypovědět tyto Podmínky.
 2. Smazání Uživatelského účtu je nevratný krok, který bez možnosti obnovení trvale vymaže Uživatelský účet ze systému.
 3. V případě zrušení Registrace, zrušený Uživatelský účet ztrácí svá náležitá práva, vytvořené při Registraci.
 4. V případě, že Uživatel dobrovolně zruší Registraci dříve, než uplynula platnost zvoleného Balíčku (Služby), jejímž předmětem je poskytování Služeb a jejichž plnění již začalo, bere na vědomí, že předem zaplacená Cena (část Ceny) za nevyčerpané Služby je nevratná, ledaže se jedná o dobrovolném zrušení Uživatelského účtu v důsledku odstoupení od Smlouvy ze strany Uživatele v postavení spotřebitele dle § 1829 občanského zákoníku, kdy se aplikuje ustanovení Čl. V těchto Podmínek.
 5. Uživatelský účet může být zrušen ze strany Provozovatele v následujících případech:
  1. automaticky systémem v důsledku Uživatelem nedokončené registrace do 30 dnů;
  2. automaticky systémem, pokud Uživatel svůj Uživatelský účet nevyužíval po dobu delší než DVA roky;
  3. automaticky systémem, pokud Uživatel běhém jednoho roku nevyužil inzertní Služby na Serveru;  
  4. porušením povinnosti Uživatele vyplývající z Čl. VI, odst. 12 a odst. 14 těchto Podmínek nebo zvláštních podmínek.
 6. Zrušením Registrace dojde k vymazání všech vložených Dat na Server, tj. Přihlášovacích údajů, textové záznamy osobních a kontaktních údajů, vložené inzeráty, soubory a předem zaplacené Balíčky a Služby.

 

XIV. Smluvní pokuty

 1. V případě prodlení Uživatele s úhradou Ceny poskytování Služeb nebo její části je Uživatel povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dní od doručení písemné výzvy Provozovatele Uživateli. Uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty není dotčeno právo Provozovatele požadovat náhradu škody v plné výši.
 2. Jakékoliv peněžité plnění Uživatele je Provozovatelem použito nejdříve k úhradě úroků z prodlení a poté v následujícím pořadí k úhradě závazků po lhůtě splatnosti, smluvních pokut Uživatele a náhradě škody vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy, uzavřené s Uživatelem.

 

XV. Reklamace

 1. Provozovatel odpovídá za vady Služeb v případě nesprávného, nečitelného nebo nekompletního poskytování Dat k šíření Služeb pouze v případě, že takovou vadu nezpůsobil Uživatel a že byl dotčen účel Služby. Uživatel v tomto případě je povinen vadu písemně oznámit Provozovateli prostřednictvím Služby - Reklamace, která se umístí na stránce Kontakty ve lhůtě třech (3) dnů od první publikace Dat. V případě oprávněné reklamace, se Provozovatel zavazuje vadu Služby odstranit a poskytnout Uživateli bezplatnou inzerci nebo poskytnout slevu z Ceny Služeb a to v závislosti na druhu poskytované Služby; v případě, že Uživatel nezvolí způsob aplikace slevy z Ceny Služeb sám v písemném oznámení reklamace, pak je k této volbě oprávněn Provozovatel.
 2. V případě, že Provozovatel danou reklamaci uzná jako oprávněnou, zavazuje se Provozovatel následně na její hodnotu vystavit opravný daňový doklad, a to ke dni uznání reklamace a opravný daňový doklad vypořádat dle Čl. XV, odst. 1 těchto Podmínek, tzn. vyplatit nebo započítat na úhradu jiného plnění.
 3. Ve smyslu § 19, odst. 1, Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Provozovatel povinen vydat písemné potvrzení Uživateli v postavení spotřebitele o tom, kdy takový Uživatel uplatnil právo z vady Služby, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace takový Uživatel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Povinnost Provozovatele splnit tyto povinnosti vůči Uživateli je splněna automatickým odesláním e-mailu na kontaktní e-mail Uživatele se shrnutím jeho hlavních bodů reklamace.
 4. Provozovatel se zavazuje rozhodnout o reklamaci Uživatele v postavení spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel s Uživatelem v postavení spotřebitele nedohodnou na delší lhůtě.
 5. Výslovně se sjednává, že následující skutečnosti nepředstavují vadu Služeb a nezakládají nárok Uživatele požadovat slevu z Ceny Služeb ani šíření náhradní Služby:
  1. zjevné chyby v psaní a tiskové chyby, které nepozměňují podstatným způsobem smysl ani obsah Služby;
  2. odchylky ve způsobu umístění inzerce oproti způsobu stanoveným na Serveru a v souladu se Smlouvou, pokud strany nesjednají formou placené Služby závazné umístění inzerce na Serveru;
  3. odchylky od rozsahu počtu inzerce oproti rozsahu počtu inzerce uvedenému ve Smlouvě.
 6. Pochybením na straně Provozovatele a vadou Služby se rozumí nefunkčnost Serveru, a to po dobu delší než 24 hodin bez přerušení v průběhu kalendářního dne, jestliže se nejedná o zásah vyšší moci nebo událost nezaviněnou Provozovatelem. Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti Serveru ani Propojených serverů.
 7. Uživatel nemá nárok na náhradní Službu ani slevu z Ceny na Služby, pokud k vadnému šíření Služeb došlo z důvodu:
  1. vadnosti podkladů pro Služby, která nebyla zjevně viditelná při přijetí objednávky;
  2. zásahu vyšší moci nebo události nezaviněné Provozovatelem.
  3. poruchy způsobené následkem technologických výpadků služeb Propojených serverů poskytujících Provozovateli správu doménových jmen, uvedených ve Čl. XVI, odst 3, nebo dočasnými servisními odstávkami těchto Propojených serverů, které Provozovatel nemohl ovlivnit ani v přiměřené době avizovat Uživateli.
 8. Ze závažných provozních důvodů nebo důvodů vyšší moci si Provozovatel vyhrazuje právo nedodržet objednaný termín či umístění šíření Služby. Pokud se strany nedohodnou jinak, je Provozovatel v takovém případě oprávněn zajistit šíření Služby v nejbližším možném termínu a přibližném umístění.
 9. Námitky vůči vystaveným fakturám – daňovým dokladům, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči Uživateli, je Uživatel povinen uplatnit u Provozovatele písemně, a to do 7 dnů po doručení faktury – daňového dokladu.

 

XVI. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel je oprávněn odesílat Uživatelům prostřednictvím Služeb Serveru zprávy v elektronické formě, na základě kterých Uživatel dostává požadované informace o chodu Serveru, o nových Službách a funkcích, běžných obnoveních na Serveru, řízení provozu, novinkách atd.
 2. Veškerá Data Serveru, včetně vlastnictví loga a ochránné známky «REALLYST», obsah a forma obsahu Serveru, zachycující její příslušné části včetně textové a techníiké informace, grafické úpravy, jména domén, počítačové zdroje, software, databáze a jejích aktualizací jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., a jsou chráněny před zneužitím domácím i mezinárodním právem. Každé jednotlivé užití Dat, uvedených ve Čl. XVI, odst 2 bez souhlasu autora nebo nabyvatele licence je porušením autorských práv a může být důvodem k občanskoprávní a trestní odpovědnosti.
 3. Provozovatel informuje o tom, že Doména reallyst.cz je registrovaná v České Republice u společnosti «THTNline s.r.o.» - http://www.cesky-hosting.cz, doména reallyst.ru je registrovaná v Ruské federaci u společnosti «OOO МакХост» - https://mchost.ru, doména reallyst.com je registrovaná ve Spojených státech amerických u společnosti «GoDaddy Operating Company, LLC» - https://www.godaddy.com, domény jsou řízené a zajišťované podle zákonů České Republiky, právních aktů EU a právních předpisů Ruské federace a Spojených států amerických. Provozovatel má výhradní právo k používání daných domén, doména taktéž nesmí být použita bez povolení Provozovatele jako prvek názvu domény nebo subdomény. Popis technického řešení (zejména ochrana před viry apod.) je zveřejněn webovém portále těchto  společností.
 4. Strány se domluvili, žě veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem se odehrává elektronicky. Interní komunikace, písemnosti, žádosti, hlášení, dohody, smlouvy, výpovědi, platby, platební doklady (potvrzení, faktury) nebo jiná elektronická komunikace mohou být použity jako důkaz při řešení sporných situací mezi Provozovatelem a Uživatelem.
 5. Dotazy, podněty, komentáře a případně stížnosti, týkající se Služeb Serveru nebo těchto Podmínek mohou být zasílány Provozovateli prostřednictvím Služby - Požadavek / Stížnost / Reklamace, která se umístí na stránce Kontakty. Veškeré písemnosti mezi stranami se považují za doručené 5. dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla nebo se tato odesilateli vrátí.
 6. Ve smyslu ustanovení § 14, Zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění Provozovatel informuje Uživatele, který je spotřebitelem, že spor, který se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, https://www.adr.coi.cz/cs. V těchto případech může také Uživatel, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 7. Pro soudní spory mezi Provozovatelem a Uživatelem v obchodních věcech (tj. v případě, že Uživatel nevystupuje v postavení spotřebitele) se strany dohodly na místní příslušnosti soudu podle sídla Provozovatele.
 8. Hromadné a/nebo automatizované vytěžování obsahu Serveru je zakázáno, stejně tak jeho další publikování.
 9. Změny, dodatečná a doplňková ustanovení Smlouvy mají přednost před obecným ustanovením těchto Podmínek.

 

XVII. Ochrana Osobních údajů

 1. Ochrana Osobních údajů Uživatele na Serveru se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o Ochraně Osobních údajů. Kontaktním pojítkem je pouze e-mailová adresa Uživatele, popřípadě mobilní telefonní číslo v zakódovaném tvaru, vždy ve spojitosti s heslem, které volí Uživatel. Tímto způsobem je vyloučena možnost manipulace s vloženými Daty Uživatele. Na přání Uživatele nebudou jím vložená Data viditelná na veřejné části Serveru, tato funkce je umístěna na stránce editace Uživatelského účtu. Provozovatel prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. toho času známá opatření, aby Osobní údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob, a vyhrazuje si právo uchovávat si Osobní údaje Uživatele na Serveru, aby mohl později vyhovět případným žádostem orgánů státní správy o jejich sdělení.
 2. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů zadaných při Registraci za účelem poskytování Služeb dle těchto Podmínek a vedení evidence, kterými jsou: jméno, příjmení, adresa doručování, identifikační a anebo daňové identifikační číslo, e-mail, telefonní číslo, IP adresa.
 3. Evidence se vede elektronickými prostředky s využitím elektronických, technických a mechanických zdrojů zabezpečení. Souhlas je udělen na dobu existence Uživatelského účtu Uživatele, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky Uživatele vůči Provozovateli, v závislosti, co nastane později.
 4. Účelem zpracování Osobních údajů Uživatelů je:
  1. řádné užívání a provozování Uživatelského účtu;
  2. interní komunikace mezi Provozovatelem a Uživateli, návštěvníky Serveru;
  3. zveřejnění kontaktních údajů v procesech vztahujících se k inzerci a propagaci materiálu s nemovitostmi, pokud Uživatel souhlasil s jejích zveřejněním;
  4. plnění Smlouvy;
  5. zasílání elektronických oznámení, novinek, obchodních sdělení, marketingových potřeb, týkající se zlepšení Služeb poskytovaných Provozovatelem. Uživatel je oprávněn kdykoliv odmítnout zasílání těchto sdělení způsobem, jak uvedeno v těchto obchodních sděleních nebo ve svém Uživatelském účtu.
 5. Uživatel má právo za přiměřený příplatek dle § 12, odst. 3, Zákona č. 101/2001 Sb. na přístup ke zpracovávaným Osobním údajům o své osobě. Příplatek za poskytnutí zpracovávaných Osobních údajů nepřevýší nezbytné náklady na její poskytnutí. Pokud se Uživatel domnívá, že jsou jeho Osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního soukromí nebo jsou v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné vzhledem k účelu jejich zpracování, je Uživatel oprávněn Provozovatele požádat o vysvětlení zpracovávaných Osobních údajích, včetně oprávnění požadovat, aby Provozovatel takový stav odstranil.
 6. Uživatel je srozuměn s tím, že poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné. Souhlas se zpracováním Osobních údajů je Uživatel oprávněn kdykoli odvolat způsobem zrušení své Registrace.
 7. Uživatel bere na vědomí, že Osobní údaje, která dobrovolně poskytne do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných webových portálech mohou být použita třetí osobou. Provozovatel však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k Osobním údajů jednotlivých Uživatelů anebo k jejich Uživatelským účtům a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom možných rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
 8. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel může jeho shromažďované Osobní údaje poskytnout jinému provozovateli za účelem nabízení obchodních sdělení a Služeb v souladu s § 5 odst. 6, Zákona o Ochraně Osobních údajů, ledaže Uživatel vysloví nesouhlas s tímto poskytnutím Osobních údajů dalšímu provozovateli. Další Provozovatel má při zpracování Osobních údajů Uživatele stejné povinnosti jako Provozovatel. Uživatel je oprávněn vyjádřit nesouhlas Provozovateli s předáním svých Osobních údajů, a to prostřednictvím Služby - Stížnost, která se umístí na stránce Kontakty.
 9. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že jeho Osobní údaje budou poskytnuty Službám a platebním systémům, zajišťujícím elektronickou přepravu finančních zdrojů, a to v rámcích realizace práv a smluvních povinností mezi Provozovatelem a službou poskytující platební styk.
 10. Provozovatel informuje, že neuchovává na Serveru údaje o platebních transakcích (například číslo platební karty, atp.). Bankovní transakce a platby realizované serverem zajišťující platební styk se řídí vlastními podmínkami ochrany osobních údajů příslušných serverů.
 11. Uživatel je oprávněn upravovat nebo odstraňovat vložené Osobní údaje a Data, jakož i zcela odstranit Uživatelský účet a všechna vložená Data, která k němu naleží. Po odstranění Uživatelského účtu některá Data, která byla indexovaná systémovými roboty webových vyhledaváčů dříve, než byla odstraněna, můžou být nadále dohledatelná a viditelná v síti internet. Doba, kdy je možné informace takto dohledat se řídí vlastními pravidly indexace každého webového vyhledávače zvlášť. Tato záležitost není v kompetenci Provozovatele, který nemůže ovlivnit procesu mazání Dat z webových vyhledavačů a nenese odpovědnost za vzniklé škody.
 12. Provozovatel informuje že používá následující funkce:
  1. Cachovaný obsah není modifikován;
  2. cachovaný obsah se aktualizuje nejpozději každých dvanáct hodin;
  3. cachovaný obsah muže být přijat nebo odmítnout Uživatelem, pokud o to Server požádá.
  1. cookies umožnuje zlepšení funkčností stránek Serveru, například pro analýzu nahlížení stránky. Cookies mohou být Uživatelem vypnuta, což avšak snižuje funkcionalitu stránek Serveru.
  2. google analytics za účelem analýzy, průzkumu o účinnosti reklamy inzerátu, počet návštěv na Serveru včetně metody cílené internetové reklamy tzv. Remarketing, Google Display Network Impression Reporting a Google Analytics Demographics and Interest Reporting.
  3. caching (tj. automatické meziukládání Dat) umožnuje následný přenos obsahu ze stránky pro zlepšení jeho efektivity.
 13. Uživatel se informuje, že Provozovatel je oprávněn sledovat Osobní údaje z profilu Služeb Serveru jednotlivých Uživatelů pro statistické účely. Je oprávněn informovat Propojené servery o statistických údajích týkajících se Uživatelů Serveru. Je oprávněn tyto informace zveřejňovat. Tyto sestavy nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být Uživatel kontaktován bez jeho předchozího požadavku nebo popř. identifikován. Uživatel Serveru s tímto výslovně souhlasí.
 14. Provozovatel je oprávněn odtajnit Osobní údaje Uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených se Provozovatelem nebo proti Provozovateli, včetně toho aby byla chráněna či bráněna práva Provozovatele nebo provozovatelů Propojených serverů; nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost Uživatelů nebo produktů Provozovatele, poskytovaných v rámci tohoto Serveru nebo serveru třetích osob.
 15. Provozovatel prohlašuje, že je registrován u Úřadu pro Ochranu Osobních údajů.

 

XVIII. Kontaktní informace a bankovní údaje

 1. Název společnosti:                   BOLANS, s.r.o.
 2. IČO:                                         267 11 460
 3. Sídlo a adresa doručovaní:       Werichova 1145/29, Prague - 5, Hlubočepy, 152 00, Česká republika
 4. Bankovní spojení:                     2700362909/2010, Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha
 5. Datová schránka:                     rkbrx3y
 6. Telefonní číslo:                         +420 777 662 242, 773 009 549
 7. E-mail:                                      info@reallyst.com
 8. Webová stránka:                      https://www.reallyst.com (.cz, .ru)
 9. Pracovní doba:                         Pondělí - pátek, od 9.00 do 17.00